Kallelse till stämma 2017

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 10.00-16.00. Stämman hålls i Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Vi kommer att behandla följande frågor:

  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
  • Budget för 2018.
  • Hur ombuden ska bli kallade till stämman.
  • Hur Lärarnas A-kassa ska meddela medlemmarna om övriga föreningsrättsliga frågor.
  • Val av revisorer och suppleanter, valberedning för stämmoval och valberedningar för ombudsval.

Alla ombud och suppelanter får också kallelsen med dagordning och handlingar via mejl.